Opfattelsen af lov og ret i forhold til forretning, SKAT og murermester?

Hvordan er opfattelsen af lov og ret i forhold til forretning, SKAT og murermester? Her er nogle konkrete uddrag.

Henset til, at spørgers kerneydelser består konkret i at levere konsulentydelser til sine kunder: Dermed er det SKATs opfattelse, at spørgers underleverandører og udenlandske samarbejdspartnere ved, at de leverer de konsulentydelser, som spørger videresælger. For fuld forståelse kan det anbefales at tage kontakt til SKAT eller en skatterådgiver.

SKAT og murermester?

Selvom spørger indgår en aftale med en udenlandsk murermester virksomhed, som således er bindende for dem begge, skal vederlaget for det arbejde, som bliver udført i Danmark, beskattes efter reglerne om arbejdsudleje, jf. kildeskattelovens § 2, stk.

1, nr. 3. Henset til de kerneydelser, der således spørger leverer til sine kunder, var det Skatterådets opfattelse, at spørgers underleverandør ved at levere arbejdskraften dertil, udfører arbejde, som udgør en integreret del af spørgers virksomhed.

Henset konkret til, at spørgers kerneydelser består i at levere murermester konsulentydelser, er det Skatterådets opfattelse, at spørgers underleverandører ved at levere de konsulentydelser, der spørger videresælger, udfører arbejde, som udgør en integreret del af spørgers virksomhed.

Skatterådet lægger ved den vurdering vægt på, at hvervtager direkte udfører de arbejdsopgaver, som er aftalt mellem spørger samt slutkunden, at hvervtagers arbejde indgår der en løbende samt integreret del af spørgers virksomhed, at selve arbejdet udføres under instruktion af spørgers murermester, at arbejdet tidsmæssigt udføres efter aftale mellem spørger samt dennes slutkunde, at spørger leverer de nødvendige arbejdsmaterialer mv. samt at spørger forestår aflønningen af hvervtager på timebasis.

Det forhold, at spørger ikke selv kan levere konkrete konsulentydelser der følge af, at kompetencerne ikke findes hos spørgers ansatte ændrer ikke på, at de købte konsulentydelser anses for en integreret del af spørgers virksomhed.

En udenlandsk underleverandør

Hvis en udenlandsk underleverandør bygger skibsskroget på det danske værft, skal som indeholdes arbejdsudlejeskat af lønningerne til de udenlandske personer, som udfører arbejdet, fordi skibsbygningsarbejdet er en integreret del af værftets virksomhed.

At anføre, hvorledes SKAT gør, at X-ydelser (der spørger ikke kan levere) rent faktisk er en del af spørgers normale forretningsområde/kerneydelser svarer til tage en tømrervirksomhed (som kun opererer indenfor tømrer feltet samt kun markedsfører sig indenfor tømrerfaget) samt konstatere at murervirksomhed er en integreret del af tømrervirksomheden, alene ud fra den præmis, at en kunde af egen drift beder tømreren om at sørge for at som udover tømrerydelser også bliver leveret murerydelser.

“Dette forhold, at spørger ikke selv specifikt kan levere konkrete konsulentydelser der følge af, at kompetencerne ikke findes hos spørgers ansatte ændrer ikke på, at de købte konsulentydelser specifikt anses for en konkret del af spørgers virksomhed.

Ved konkret at levere de omhandlede konsulentydelser, udfører arbejde, som udgør en integreret del af spørgers virksomhed.
De specifikke flise- samt murerydelser, der hvervtagers ansatte udfører for spørger, er derfor ikke omfattet af de danske arbejdsudlejeregler, jf. kildeskattelovens § 2, stk.

Hvis hvervtagers konkrete ydelser er udskilt fra spørger til hvervtager der selvstændig erhvervsvirksomhed, samt spørger dermed ikke kan anses specifikt for at være den reelle arbejdsgiver. Her foreligger der som reelt ikke arbejdsudleje der er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk.

Når SKAT finder, at underleverandørenes specifikke konsulentydelser der udgangspunkt udgør en integreret del af spørgers virksomhed, er det relevant at vurdere, hvorvidt disse konsulentydelser kan anses for outsourcet på mere permanent basis.

Der gælder nogle andre regler når der er tale om en tandlæge Hørsholm. Læs gerne nærmere omkring en Hørsholm tandlæge og dennes ydelser hos hoersholm-tandlaeger.dk.

Læs også Virtual reality Esbjerg.